VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING
1.  Inledning
1.1 De allmänna försäljningsvillkor som anges nedan reglerar endast avtalsförhållandet mellan användaren (nedan kallat du/din) och näringsidkaren Moocall Limited (nedan kallat vi/oss/vår) registrerade i Irland med företagsnummer 501223 (”avtalet”).
1.2 Båda parterna accepterar dessa villkor utan förbehåll. Dessa allmänna försäljningsvillkor är de enda villkor som är tillämpliga och ersätter alla andra villkor, utom när det gäller uttrycklig, på förhand skriftlig dispens. Vi hävdar att du genom att bekräfta din order utan förbehåll accepterar våra allmänna försäljningsvillkor och att du har läst dem.
1.3 Dessa försäljningsvillkor är viktiga för dig och för oss, eftersom de har utformats för att skydda dina rättigheter som kund, våra rättigheter som företag och för att skapa förståelse mellan oss.
1.4 Avtalet utgör hela avtalet mellan parterna. Du bekräftar att du inte har förlitat dig på något uttalande, löfte, representation, försäkran eller garanti som har utfärdats eller getts av eller på uppdrag av oss, och som inte anges i avtalet.
1.5 Alla prover, ritningar, beskrivande material eller reklam som utfärdas av oss, samt alla beskrivningar av enheten (såsom definieras nedan), illustrationer eller beskrivningar av de tjänster som finns på vår webbplats eller i broschyrer, utfärdas eller publiceras med det enda syftet att ge en ungefärlig uppfattning av de tjänster och/eller varor som beskrivs däri. De ska inte utgöra en del av avtalet eller ha någon avtalsverkan.
2. Placera en order
2.1 Det finns två sätt att placera en order på:
2.1.1 via Internet, på vår webbplats: moocall.com, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, eller
2.1.2 per telefon på 00-353-1-9696038, måndag till fredag 09:00 till 17:00.
3.  Enhetsinformation
3.1 Enheten är en födelsesensor för gravida kor som används för att övervaka dessa och utfärda en varning till en telefon som har synkroniserats till enheten när kon börjar att få värkar (”enheten”).
3.2 Enheten levereras med ett förinstallerat kreditpaket och kan kräva programuppdateringar som finns tillgängliga på distans.
3.3 Enheten levereras med en instruktionsvideo och broschyr som kan hämtas gratis på moocall.com.
3.4 Observera att enheten inte hjälper till vid kons förlossning, utan varnar telefonen, under förutsättning att telefonen har synkroniserats till enheten i enlighet med instruktionerna för enheten, när kon är på väg in i förlossning. All användning av enheten som är oförenlig med instruktionsvideon och broschyren kan påverka blodflödet till kosvansen och kons hälsa.
3.5 Vi kommer inte att hållas ansvariga för undermålig eller felaktig användning av enheten och dess konsekvenser.
3.6 Vårt kundtjänstteam svarar gärna på dina frågor när som helst (09:00 till 17:00, måndag till fredag):
3.6.1 per telefon: 00-353-1-9696038 (nationell taxa); eller
3.6.2 via e-post: info@moocall.com
4.  Priser
4.1 De priser som anges på vår webbplats är i euro och inkluderar alla skatter, men inte leverans- eller supportkostnader.
4.2 Supportkostnaden anges för användaren när enheten/enheterna väljs och faktureras i slutet av en order, utöver priset på enheten/enheterna och tillhörande leveranskostnader. Supportkostnaderna löper från aktivering av enheten av dig. Supportkostnaden är en årlig förskottsbetalning och kommer därefter at faktureras på årsbasis. Enheten kommer att varna dig när det är dags att förnya abonnemanget. Du ska betala fakturan som utfärdas av oss inom trettio (30) dagar efter fakturadatumet.
4.3 Möjliga leveranskostnader anges för användaren när enheten/enheterna väljs och faktureras i slutet av ordern, utöver priset på enheten/enheterna och tillhörande supportkostnader.
4.4 Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och våra supportkostnader när som helst, men kommer att tillämpa de aktuella priserna såsom angivna på webbplatsen vid den tidpunkt då ordern placerades.
4.5 Om ett uppenbart felaktigt pris förekommer på vår webbplats (t.ex. ett pris som tydligt är för lågt), och oavsett anledning (IT-fel, mänskligt fel, tekniskt fel osv.) kommer din order att annulleras, även om den från början har godkänts.
4.6 Alla belopp som betalas av kunden enligt avtalet är inklusive belopp för mervärdesskatt (”moms”) från gång till gång, och du kommer att utfärdas en giltig momsfaktura och betala sådana tilläggsbelopp för moms som är avgiftsbelagda vid leverans av enheten och/eller support på samma gång som betalningen förfaller för leverans av enheten och/eller support.
5.  Tillgänglighet
5.1 Observera att vi kommer att behandla din order så länge vi har ett tillgängligt lager. Om enheten tar slut i lager efter att din order har bekräftats kommer vi att behandla din order när enheten är tillbaka i lager eller alternativt återbetala det pris du har betalt för enheten inom 60 dagar från betalningsdatumet.
6.  Leverans
6.1 Enheten kommer att levereras till Irland. Besök vår webbplats på www.moocall.com för information i händelse av att du vill att enheten ska levereras till ett annat land.
6.2 Enheten kommer att levereras till den adress du angav när du placerade din order.
6.3 Vi erbjuder flera metoder för leverans. Se vår webbplats för ytterligare information.
6.4 Förlorade paket: Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att respektera de leveranstider som anges på vår webbplats. I händelse av att du inte mottar ditt paket inom angiven tidsram kommer en undersökning att genomföras hos transportföretaget, vilken kan ta flera dagar från det att vi har mottagit din begäran. Under denna period kommer ingen återbetalning eller återleverans att ske.
6.5 Vid mottagandet av din order rekommenderar vi att du kontrollera din enhet mot ordern som du har placerat hos oss, och vid behov antecknar eventuella avvikelser som kan ha uppstått på fraktsedeln och sedan undertecknar den. Utan att detta påverkar gällande rättsliga garantier rekommenderar vi att du gör eventuella reservationer vad gäller en felaktig enhet vid tidpunkten för leverans så snabbt som möjligt per post till följande adress eller via e-post:
Adress: Carraig House, 5-6 Brookfield Terrace, Blackrock, Co. Dublin, Irland
E-post: info@moocall.com
7.  Säker betalning
7.1 Vi erbjuder tre betalningsmetoder:
7.1.1 kreditkort (bankkort, Visa, Laser eller Mastercard,
7.1.2 banköverföring eller
7.1.3 check
7.2 När du betalar med kreditkort kommer ditt konto att debiteras när du placerar din order. Din order kommer inte att beaktas om det inte finns tillräckliga medel tillgängliga. För betalningar som görs online med kreditkort används ”Secure Socket Layer” (SSL), vilket gör att dina bankuppgifter krypteras på nätverket.
7.3 Av säkerhetsskäl ska alla ordrar som betalas med bankkort kontrolleras av oss. Kompletterande information kan begäras eller krävas för att bekräfta ditt köp. När du placerar din order ber vi dig därför att ange följande för att undvika eventuella förseningar: en aktuell e-postadress och ett fast telefonnummer där du kan nås när som helst på dygnet.
7.4 När du betalar via banköverföring eller check kommer betalningen att behandlas när din banköverföring tas emot och/eller avräknas på vår bank. När din betalning har mottagits kommer vi att skicka enheten. Behandling av offline-betalningar kan ta flera dagar.
8.  Ångerrätt
8.1 Ångerrätten ger dig rätt till 14 kalenderdagar för att avbryta hela eller delar av din order. Denna ångerperiod börjar från leveransen av din order, eller från leveransen av det slutliga paketet, i det fall din order levereras i flera paket.
8.2 För att utöva ångerrätten måste du informera oss om din avsikt att göra detta inom denna 14-dagarsperiod.
8.3 Vi rekommenderar att du kontaktar oss per e-post eller telefon för att meddela oss om ditt beslut.
8.4 Du kommer då att ha 14 kalenderdagar på dig att returnera enheten/enheterna efter att du har informerat oss om din avsikt att utöva din ångerrätt.
8.5 Returkostnaderna sker på egen bekostnad.
8.6 Vi kommer att utfärda en återbetalning för returnerad enhet/enheter och ursprungliga fraktavgifter med samma betalningsmetod som användes initialt vid mottagandet av enheten/enheterna eller vid uppvisande av leveransbevis. Observera att vi kan tillämpa en rabatt på returen för att återspegla nedskrivningen av enheten till följd av hantering på grund av andra skäl än fastställande av enhetens natur, egenskaper och funktion.
9.  Retur
9.1 Besök vår webbplats och följ instruktionerna för retur för paket som ska returneras.
9.2 Observera att enheten/enheterna måste returneras till följande adress:
Carraig House, 5-6 Brookfield Terrace, Blackrock, Co. Dublin, Irland.
9.3 Observera att frakten är kundens ansvar, förutom om enheten inte överensstämmer med dess beskrivning (kunden ansvarar för eventuella skador som uppstår under transporten av returnerade varor).
Under den period som omfattas av garantin som anges i punkt 10 nedan måste kunden returnera enheten till Carraig House, 5-6 Brookfield Terrace, Blackrock, Co. Dublin, Irland. Inget paket kommer att accepteras på vårt huvudkontor. Observera att vi kan behöva ta bort data som lagras på enhetens minneskort eller hårddisk för att kunna reparera enheten. Vi rekommenderar därför att du säkerhetskopierar viktiga filer innan du skickar enheten för reparation. Vi kommer inte att acceptera något ansvar för förlust av data till följd av reparationer.
10.  Kvaliteten på varor
10.1 Vi garanterar att enheten under en period av 12 månader från aktiveringsdagen (”garantiperioden”), eller under en utökad garantiperiod (enligt definitionen nedan) i förekommande fall:
10.1.1 överensstämmer i allt väsentligt med beskrivningen;
10.1.2 är fri från materialfel i design, material och utförande.
10.2 Med förbehåll för punkt 10.1, om:
10.2.1 du meddelar skriftligt under garantiperioden eller den utökade garantiperioden (i förekommande fall) inom en rimlig tid för upptäckt att enheten inte uppfyller den garanti som anges i punkt 10.1;
10.2.2 vi får en rimlig möjlighet att undersöka enheten;
10.2.3 du (om du uppmanas att göra det av oss) returnerar enheten i enlighet med punkt 9, kommer vi efter eget val att reparera eller byta ut den defekta enheten, eller återbetala priset på den defekta enheten i sin helhet.
10.3 Vi ska inte hållas ansvariga om enheten inte uppfyller garantin i punkt 10.1 om:
10.3.1 du ytterligare använder enheten efter det att du meddelat oss i enlighet med punkt 10.2;
10.3.2 felet uppstår på grund av att du har underlåtit att följa våra muntliga eller skriftliga instruktioner för förvaring, installation, driftsättning, användning eller underhåll av enheten;
10.3.3 du ändrar eller reparerar enheten utan vårt skriftliga medgivande;
10.3.4 felet uppstår till följd av slitage, skadegörelse, vårdslöshet eller onormala arbetsförhållanden;
10.3.5 enheten skiljer sig från sin beskrivning som en följd av ändringar gjorda för att säkerställa att den uppfyller gällande lag eller myndighetskrav.
10.4 Utöver vad som anges i denna punkt 10 ska vi inte hållas ansvariga gentemot dig om enheten inte uppfyller den garanti som anges i punkt 10.1.
10.5 Dessa villkor ska gälla för alla reparerade eller ersättningsenheter som levererats av oss enligt punkt 10.2.
10.6 Du kan välja att förlänga garantiperioden för ytterligare en period av 12 månader efter utgången av garantiperioden genom att meddela oss skriftligen inom 30 dagar före utgången av garantiperioden och gör en betalning till oss på 30 euro (“utökad garantiperiod”).
10.7 För att undvika missförstånd ska här klargöras att reservdelar inte tillhandahålls som en del av garantin i denna punkt 10.
11.  Reservdelar
Vi tillhandahåller reservdelar för enheten som du kan köpa separat. Information om dessa finns på vår webbplats. Dessa villkor ska gälla för varje reservdel som levereras från oss till dig.
12.  Äganderätt och risk
12.1 Risken för enheten övergår till dig efter avslutad leverans.
12.2 Äganderätten till enheten övergår inte till dig förrän vi får full betalning (kontant eller tillgängliga medel) för enheten och alla andra varor vi har levererat till dig för vilka betalning har förfallit, i vilket fall äganderätten till enheten övergår vid tidpunkten för betalning av alla sådana belopp.
13.  Begränsning av ansvar (DIN UPPMÄRKSAMHET RIKTAS SÄRSKILT TILL DENNA PUNKT)
13.1 Ingenting i dessa villkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för:
13.1.1 dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet eller försummelse av anställda, ombud eller underleverantörer; eller
13.1.2 bedrägeri eller information i bedrägligt syfte.
13.2 Med förbehåll för punkt 13.1:
13.2.1 ska vi under inga omständigheter som helst hållas ansvariga gentemot dig, vare sig genom avtal, kränkning (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad plikt eller på annat sätt, för förlust av vinst, eller indirekta eller följdskador som uppstår under eller i samband med avtalet;
13.2.2 vårt totala ansvar gentemot dig med avseende på alla andra förluster som uppstår under eller i samband med avtalet, vare sig genom avtal, kränkning (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad plikt eller på annat sätt, får under inga omständigheter överstiga det belopp som betalats för enheten.
13.3 De villkor som följer av köplagen från 1893 (Sale of Goods Act, 1893) samt lagen om försäljning av varor och tillhandahållande av varor och tjänster från 1980 (Sale of Goods and Supply of Goods and Services Act, 1980) utesluts från avtalet i den utsträckning som lagen tillåter detta.
13.4 Denna punkt 13 ska överleva eventuell uppsägning av avtalet.
14.  Skydd av personuppgifter
14.1 Vi respekterar fullt din rätt till sekretess. Du har permanent rätt att få tillgång till och rätta all information som gäller dig. Du kan när som helst göra en förfrågan till oss för att ta reda på vilken personlig information vi har om dig. Du kan när som helst och på begäran korrigera denna information om den är felaktig.
14.2 Du accepterar att vi kan skicka information till dig i form av särskilda och tillfälliga e-postmeddelanden och textmeddelanden vad gäller enheten och relaterade frågor. Du kan när som helst begära att inte ta emot några meddelanden från oss genom att klicka på länken som skapats för detta ändamål och bifogas varje meddelande.
14.3 Som ett resultat av din interaktion med enheten kan vi lagra och behandla viss information i samband med din användning av enheten. Genom att registrera dig hos oss och/eller genom att använda enheten accepterar du insamling och användning av sådan information.
14.4 Dessutom ger du oss en icke-exklusiv, överförbar, oåterkallelig, underlicensbar, royaltyfri global licens att använda all information som samlats in via enheten. Du ger oss även tillstånd att kommersiellt exploatera sådan information samt avslöja och distribuera sådan information till tredje parter, förutsatt att sådan information inte inkluderar personligt identifierbar information, förutom då denna a) har godkänts av dig, b) används för att uppfylla gällande lagar eller detta avtal.
14.5 Observera att vi därför kan använda denna information för att skicka information till dig om våra produkter och tjänster samt produkter och tjänster från våra handelspartner. Kontakta oss på info@moocall.com eller per post på Carraig House, 5-6 Brookfield Terrace, Blackrock, Co. Dublin, Irland om du inte vill ta emot sådan information, så upphör vi direkt med sådan kommunikation.
15.  Immateriella rättigheter
15.1 Alla immateriella rättigheter i eller till följd av eller i samband med enheten ska ägas av oss.
15.2 I dessa villkors syfte betyder immateriella rättigheter: patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt och relaterade rättigheter, varumärken, företagsnamn och domännamn, rättigheter i utformning, goodwill och rätten att väcka talan på grund av snyltning, rättigheter i design, databasrättigheter, användningsrätt samt skydd av sekretess för konfidentiell information (inklusive know-how) och alla andra immateriella rättigheter, i båda fallen registrerade och oregistrerade, samt inklusive alla program och rättigheter att ansöka om och beviljas förnyelse eller förlängning, samt rätten att göra anspråk på prioritet från sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd, som förekommer eller kommer att förekomma nu eller i framtiden i någon del av världen;
15.3 Med avseende på tredje parters immateriella rättigheter till enheten bekräftar du härmed att din användning av sådana immateriella rättigheter är villkorad mottagandet av en skriftlig licens från den aktuella licensgivaren på sådana villkor som berättigar oss att licensiera sådana rättigheter till dig.
16.  Uppsägning
16.1 Vid uppsägning av avtalet av någon anledning ska du omedelbart betala alla utestående obetalda fakturor till oss.
17.  Force majeure
17.1 I detta avtals syfte innebär force majeure-händelser en händelse utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till, strejk, lockout eller andra arbetsmarknadskonflikter (vare sig det rör vår arbetskraft eller någon annan part), fel i en allmännyttig tjänst eller transportnätverk, force majeure, krig, upplopp, skadegörelse, efterlevnad av lag eller statlig ordning, regel, förordning eller direktiv, olycka, driftavbrott i anläggning och maskin, brand, översvämning, storm eller fel från en leverantörs eller underleverantörs sida.
17.2 Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig som ett resultat av eventuella förseningar eller underlåtenhet att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet till följd av en Force Majeure-händelse.
17.3 Om en Force Majeure-händelse hindrar oss från att leverera enheten under mer än fyra (4) veckor, ska vi utan att begränsa våra andra rättigheter eller rättsmedel ha rätt att säga upp avtalet omedelbart genom skriftligt meddelande till dig.
18.  Allmänt
18.1 Tilldelning och andra mellanhavande
Vi kan när som helst överlåta, överföra, inteckna, belasta, lägga ut eller på något annat sätt hantera alla eller några av rättigheterna enligt avtalet, och kan lägga ut eller på annat sätt delegera någon eller alla våra skyldigheter enligt avtalet till en tredje part.
Du får inte utan vårt skriftliga medgivande bevilja samtycke för, överlåta, överföra, belasta, lägga ut, förklara ett förtroende över eller på annat sätt hantera alla eller några av rättigheterna eller skyldigheterna enligt avtalet.
18.2 Meddelanden
Alla meddelanden eller annan kommunikation som ges till en part enligt eller i samband med avtalet ska ske skriftligen, riktat till parten på dess registrerade kontor (om det är ett företag) eller dess huvudsakliga verksamhetsplats (i alla andra fall), eller till sådan annan adress som parten har angett till den andra parten skriftligen i enlighet med denna punkt, och ska levereras personligen eller skickas per förbetald 1:a-klasspost eller annan tjänst med leverans nästa arbetsdag, eller genom kommersiellt kurirföretag, per fax eller e-post.
Bestämmelserna i denna punkt ska inte gälla för delgivning av några förfaranden eller andra dokument i några rättsliga åtgärder.
18.3 Avskiljande
Om någon bestämmelse eller del av bestämmelse i avtalet är eller blir ogiltig, olaglig eller overkställbar, ska den anses ändrad i minsta nödvändiga utsträckning för att göra den giltig, laglig och verkställbar. Om en sådan ändring inte är möjlig ska den relevanta bestämmelsen eller delen av bestämmelsen anses raderad. Eventuell ändring eller radering av en bestämmelse eller del av en bestämmelse enligt denna punkt ska inte påverka giltigheten och genomförbarheten av resten av avtalet.
Om en part underrättar den andra om möjligheten att en bestämmelse eller en del av en bestämmelse i avtalet är ogiltig, olaglig eller inte kan verkställas, ska parterna i god tro förhandla för att ändra en sådan bestämmelse så att den blir giltig, laglig och verkställbar, och i största möjliga utsträckning uppnår den ursprungliga bestämmelsens avsedda kommersiella resultat.
18.4 Avstående
Ett avstående av någon rättighet enligt avtalet eller lagen är bara effektivt om det är skriftligt, och ska inte anses vara ett avstående från någon efterföljande överträdelse eller försummelse. Ingen parts underlåtenhet eller försening att utöva en rättighet eller kompensation enligt avtalet eller enligt lag ska utgöra ett avstående från denna eller någon annan rättighet eller kompensation, och inte heller förhindra eller begränsa dess vidare utövande av denna eller någon annan rättighet eller kompensation. Inget enskilt eller delvis utövande av en sådan rättighet eller kompensation ska hindra eller begränsa utövandet av vidare utövande av denna eller någon annan rättighet eller kompensation.
18.5 Inget partnerskap eller ombud
Ingenting i avtalet är avsett, eller ska anses, upprätta något partnerskap eller joint venture mellan någon av parterna, och inte heller utse ett ombud för någon av parterna gentemot den andra parten för något ändamål. Ingendera parten ska ha rätt att agera som ombud för eller binda den andra parten på något sätt.
18.6 Tredje parter
En person som inte är part i avtalet ska inte ha några rättigheter att genomdriva dess villkor.
18.7 Variation
Utöver vad som anges i dessa villkor ska ingen variation av avtalet, inklusive införande av eventuella ytterligare villkor, vara effektiv om denna inte skriftligen har avtalats med och undertecknats av oss.
18.8 Tillämplig lag
Avtalet och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med det eller dess ämne eller utformning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med irländsk lagstiftning.
18.9 Domstols behörighet
Vardera parten samtycker oåterkalleligen till att domstolarna i Irland har exklusiv behörighet att avgöra en tvist eller ett anspråk som uppstår ur eller i samband med avtalet eller dess ämne eller upprättande (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk).